یکی از مباحث تخصصی در زمینه بتن کیورینگ بتن میباشد که کیورینگ بتن باعث کاهش سرعت تبخیر آب بتن در اثر ایجاد یک لایه نازک روی سطح خارجی بتن ، محبوسنمودن آب اختلاط بتن برای پیشرفت واکنش هیدراسیون ، جلوگیری از انقباض و ترک هایناشی از تبخیر سریع آب بتن ، کاهش نفوذپذیری سطحی ، جلوگیری از پوسته شدن سطحی بتنو بدون ایجاد تغییر در رنگ سطوح بتنی .