فرمت ارسال برنامه زمانبندی بایستی بر اساس بندهای ذیل باشد:
 1. نرم افزار مورد استفاده جهت برنامه ریزی MSP می باشد.
 2. برنامه زمانبندی با فونت B Nazanin و اندازه ۱۱ قالب بندی گردد.
 3. پیمانکاران موظف اند برنامه زمانبندی را با تاریخ های شمسی برای سازمان ارسال نمایند.
 4. تهیه برنامه زمانبندی باید در پنج نسخه ی پرینت شده و دو حلقه لوح فشرده برای مشاور ارسال گردد و مشاور پس از تائید و مهر و امضاء پرینت ها و فایل کامپیوتری را به مجری طرح مربوطه در سازمان مهندسی و عمران ارسال نماید.
 5. زمانبندی ارسالی در نسخه پرینت شده بایستی حاوی ستونهای شرح فعالیت، مدت زمان اجرای فعالیت، تاریخ شروع ، تاریخ پایان ، درصد وزن فیزیکی و ریالی باشد
 6. در صورتی که برنامه جبرانی باشد ، بایستی علاوه بر ستون های فوق ، ستون درصد پیشرفت واقعی نیز قید گردد.
 7. برنامه زمانبندی پرینت شده باید گویای مسیر بحرانی باشد.
 8. برنامه ارسالی بایستی شامل شرح مشخصات فنی و قراردادی وپلان پروژه باشد.
 9. برنامه زمانبندی باید به همراه نمودار پیشرفت برنامه ریزی شده تجمعی و ماهیانه پروژه تحویل مشاور و سپس کارفرما گردد.
 10. مشاور موظف است قبل از ارسال و تایید و ارسال برنامه زمانبندی مسیر بحرانی پروژه را بررسی نماید.
 11. فایل برنامه زمانبندی باید با فرمت N.V.D تهیه گردد.

N: نام کامل پروژه D: تاریخ تهیه برنامه V: شماره نسخه برنامه

ادامه مطلب در وبسایت زیر:

نگاه عمران - سایتی با محتوای ارجینال تخصصی مهندسی