باسلام خدمت مهندسین عزیز خواهشا اگرامکانش هست درجواب دادن این تمرین منوکمک کنید
دوراه ازدرب ورودی یک پارک شروع شده وبا پیمودن دومسیرمتفاوت به میدان اصلی پارک می رسند.مدیرپارک میداند درساعت اوج4000وسیله نقیله واردشده لذا آن هارابه صورت مساوی بین دومسیرتقسیم می کند.تابع عملکردبرای این این دومسیربه شکل زیر می باشد
t1=10+x1
t2=5+3x2
حال اگرمدیرپارک به روش بهینه سازی سیستم وسایل نقلیه را هدایت کند زمان سفرکل شبکه چقدر می باشد؟