دانلود فیلم کوتاه آموزشی (نحوه تعیین حق الزحمه میلیونی نظارت کارگاهی مشاوران)

لینک دانلود:
نحوه تعیین حق الزحمه میلیونی نظارت کارگاهی مشاوران - متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان - آموزش متره و اجرای ساختمان