سلام
یکی از اساتید پیشنهاد داد بهتر است برای کارم، رکورد بارگذاری را از یک نرم افزار المان محدودی استخراج کنم. دقیقا این یعنی چی ؟
خیلی ممنون